روابط عمومی هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران
تلفن تماس: 96066930 (21) 98+
دورنگار:96066822 (21) 98+
آدرس: خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان ایرانشهر،خیابان شهید ملکیان ، ساختمان شماره 33 شهرداری تهران
پست الکترونیک: info@gozinesh.tehran.ir